27/06/18  Kế hoạch BDTX  786
 PHÒNG GD&ĐT CAM LÂMTRƯỜNG  TH CAM PHƯỚC TÂY 2Số:          KH/TH.CPT2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         Cam Phước Tây, ngày 21 tháng 8 năm 2015
 27/06/18  Kế hoạch năm học  287
PHÒNG GD&ĐT CAM LÂMTRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:          /KH-TH.CPT2                     CamPhước Tây,  ngày        tháng 9 năm 2016