A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯƠNG THƯỜNG XUYÊN TIỂU HỌC 2015-2016

 PHÒNG GD&ĐT CAM LÂM

TRƯỜNG  TH CAM PHƯỚC TÂY 2

Số:          KH/TH.CPT2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Cam Phước Tây, ngày 21 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

      Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT, số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS, Tiểu học;  Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

       Căn cứ Công văn số 574/SGDĐT-GDTH ngày 27/5/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2015-2016;

       Thực hiện công văn số 367/KH-PGDĐT-GDTH ngày 16/6/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm về Kế hoạch bồ dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên cấpTiểu học năm học 2015-2016,

        Trường TH Cam Phước Tây 2lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên năm học 2015-2016 với những nội dung sau đây:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên

1. Thuận lợi

- Giáo viên nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, tinh thần học hói cao.

- Ban giám hiệu tạo điều kiện thuận lợi: cung cấp tài liệu, lập kế hoạch cụ thể để giáo viên học tập, bồi dưỡng.

- Đa số giáo viên đếu có máy tính nối mạng internet, thuận tiện trong việc truy cập các website liên quan để tìm kiếm thông tin học tập.

2. Khó khăn

- Thời gian để trao đổi, giải đáp thắc mắc trong tổ chuyên môn còn ít.

- Một số giáo viên lớn tuổi gặp khó khăn trong việc truy cập internet để tìm thông tin, tài liệu  học tập.

- Các tài liệu về các module để học tập toàn được đăng bằng file .pdf, nên khó khăn trong việc in ấn ra văn bản để nghiên cứu, học tập.

II. Đặc điểm về đội ngũ 

1. Tình hình đội ngũ

Số lượng CB GV, NV

Trình độ cán bộ quản lý

Trình độ đội ngũ GV

Tổng số

CBQL

 

Giáo viên

Nhân viên

Chính trị TC

Chuyên môn

Chính trị TC

Chuyên môn

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

33

2

25

6

1

1

1

 

2

11

13

 

2. Chất lượng đội ngũ

Đội ngũ giáo viên khá đồng đều, ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần học hỏi nâng cao năng lực chuyên môn; trình độ chuyên môn 100% đạt trên chuẩn.

Đánh giá xếp loại tay nghề đầu năm học 2014-2015 có 23/23 giáo viên xếp loại Tốt.

Đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cuối năm học 2014-2015:

-Xuấtsắc: 12

 

-Khá: 13

B. NỘI DUNG

I. Mục đích BDTX

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tấm gương nhà giáo mẫu mực.

Nâng cao nhận thức, kỹ năng triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2014-2015 cho cán bộ quản lý và giáo viên.

Bổ sung nâng cao một số kỹ năng chuyên môn và phương pháp giảng dạy, chú trọng đến tất cả các bộ môn trong nhà trường; thực hiện nhân rộng việc tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, quan tâm đến giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật; đổi mới sinh hoạt chuyên môn và nâng cao hiệu quả giáo dục các bậc học, cấp học.

II. Nội dung BDTX

1. Nội dung bồi dưỡng 1

Chuyên đề 1: Cách thức tổ chức lớp học và phương pháp dạy thực hành kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Chuyên đề 2: Hoàn thiện công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới cho tất cả các trường tiểu học thuộc huyện về: tổ chức lớp học, khai thác hiệu quả bộ công cụ hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tự quản, đi sâu vào việc tổ chức học nhóm, hướng dẫn học sinh tự học trong buổi 2.

Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường tiểu học, sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/ 2014/TT-BGDĐT).

2. Nội dung bồi dưỡng 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng

- Các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2015 tại huyện.

- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

3. Nội dung bồi dưỡng 3:

Chương trình BDTX giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/3011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

- TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

- TH 25: Kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

- TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2015 đến tháng 4/2016.

Nguồn tài liệu khai thác để học tập, bồi dưỡng, truy cập theo địa chỉ: http://taphuan.moet.gov.vn; khanhhoa.edu.vn - vào mục Bồi dưỡng thường xuyên.

III. Hình thức BDTX

 1. BDTX bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường.

2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập, bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

IV. Hồ sơ về công tác BDTX trong nhà trường

1. Các văn bản lưu trữ

- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác BDTX của các cấp.

- Kế hoạch triển khai BDTX hàng năm của trường và của giáo viên.

- Danh sách tổng hợp đăng ký module BDTX của giáo viên.

- Quyết định của Hiệu trưởng phê duyệt danh sách báo cáo viên cốt cán BDTX cấp trường.

- Đề kiểm tra các nội dung 1 và 3.

- Bài kiểm tra các nội dung 1 và 3.

- Các bảng điểm kiểm tra giáo viên nội dung 1, 2 và 3.

- Bảng tổng hợp kết quả BDTX của từng cán bộ quản lý, giáo viên.

- Danh sách đề nghị cấp giấy chứng nhận BDTX.

2. Các hồ sơ minh chứng

- Biên bản các buổi triển khai, trao đổichuyên đề BDTX qua Sổ ghi nội dungcác cuộc họp chuyên môn của tổ, của trường;

- Hồ sơ học tập của giáo viên: sử dụng các hồ sơ hiện có, cụ thể:

+ Đối với việc học nội dung 1, 2 và thảo luận nội dung 1, 2, 3: sử dụng Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn

+ Đối với nội dung 3: các giáo viên ghi chép đầy đủ nội dung các lần sinh hoạt, thảo luận những nội dung trọng tâm cần thiết khi nghiên cứu, tự học các module BDTX đã đăng ký trên các tài liệu đã in ra từ trang web taphuan.moet.gov.vn.

V. Đánh giá và công nhận kết quả

Thực hiện theo các Điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 26/2011/TT-BGDĐT.

- Nội dung bồi dưỡng 1 và 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với đội ngũ Báo cáo viên cấp Huyện đánh giá điểm cho các Hiệu trưởng; Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với đội ngũ Báo cáo viên cấp trường đánh giá điểm cho Phó hiệu trưởng và giáo viên trong trường.

- Nội dung bồi dưỡng 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủyđánh giá điểm cho cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành.

- Thời gian tổ chức đánh giá công tác BDTX:

+ Nọi dung 2: tháng 8/2015.

+ Nọi dung 1 và nội dung 3: tháng 5/2016.

Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với cán bộ quản lý và giáo viênđược đánh giá hoàn thành kế hoach BDTX hàng năm.

Lưu ý:

Việc đánh giá kết quả BDTX nội dung 1 và 3 của giáo viên cần kết hợp giữa nhận thức và việc vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh. Khi Hiệu trưởng cùng với đội ngũ cốt cán nhà trường tổ chức kiểm tra theo thang điểm sau:

+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chư\ơng trình, tài liệu BDTX: 5 điểm;

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông quâccs hoạt động dạy học và nghề nghiệp: 5 điểm.

VI. Đối tượng miễn nhiệm vụ BDTX:Không có.

VII. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.

- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên  theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên,  báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX.

- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.

2. Trách nhiệm của giáo viên

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.

- Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung BDTX

Tổ chức thực hiện

Kết quả cần đạt được

(1)

(2)

(3)

(4)

Tháng 8/2015

Chuyên đề 2: Hoàn thiện công tác tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới cho tất cả các trường TH thuộc huyện về: tổ chức lớp học, khai thác hiệu quả bộ công cụ hỗ trợ và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐTQ, đi sâu vào việc tổ chức học nhóm, hướng dẫn học sinh tự học trong buổi 2.

Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện đổi mới SHCM trong trường TH, SHCM theo NCBH, đánh giá học sinh THtheo Thông tư 30/ 2014/TT-BGDĐT.

- Các chuyên đề bồi dưỡng chính trị hè 2015 tại huyện.

- HD thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Học tập trung do PGD&ĐT tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng

Nắm được quy trình tổ chức lớp học, trang trí lớp học  theo mô hình trường học mới; trình tự bầu HĐTQ và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐTQ;

Hướng dẫn học sinh tự học trong buổi 2, phát huy vai trò, hiệu quả của việc tổ chức học nhóm.

Củng cố, phát huy thực hiện đổi mới SHCM trong trường TH, SHCM theo NCBH, đánh giá học sinh THtheo Thông tư 30/ 2014/TT-BGDĐT.

 

Viết bài thu hoạch đạt yêu cầu.

Tháng 9/2015

TH 27: Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét.

 

 

 

Tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Giải đáp thắc mắc trong tổ chuyên môn.

Làm bài kiểm tra về việc tiếp thu kiến thức.

Nắm được kiến thức về việc kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét ở tiểu học.

Vận dụng kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét ở lớp mình chủ nhiệm, giảng dạy.

Tháng 10/2015

BGH dự giờ, kiểm tra việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Làm bài kiểm tra về việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Tháng 11/2015

TH 25: Kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

 

 

 

Tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Giải đáp thắc mắc trong tổ chuyên môn.

Làm bài kiểm tra về việc tiếp thu kiến thức.

Nắm được kiến thức về việc kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét ở tiểu học.

Vận dụng kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét ở lớp mình chủ nhiệm, giảng dạy.

Tháng 12/2015

BGH dự giờ, kiểm tra việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Làm bài kiểm tra về việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Tháng 1/2016

TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện.

 

 

 

Tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Giải đáp thắc mắc trong tổ chuyên môn.

Làm bài kiểm tra về việc tiếp thu kiến thức.

Nắm được kiến thức về xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Vận dụng xây dựng môi trường học tập thân thiện ở trường, ở lớp mình chủ nhiệm, giảng dạy.

Tháng 2/2016

BGH dự giờ, kiểm tra việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Làm bài kiểm tra về việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Tháng 3/2016

TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

 

 

 

 

Tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Giải đáp thắc mắc trong tổ chuyên môn.

Làm bài kiểm tra về việc tiếp thu kiến thức.

Nắm được kiến thức về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

Vận dụng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học qua các môn học.

Tháng 4/2016

BGH dự giờ, kiểm tra việc vận dụng kiến thức trên lớp.

Làm bài kiểm tra về việc vận dụng kiến thức trên lớp.

 

Nơi nhận:      

- PGD&ĐT (báo cáo);                        

- Lưu: VT, CM.                                                                                                                                                                           

HIỆU TRƯỞNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan