A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM HỌC 2021 – 2022

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM HỌC 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-PGDĐT,ngày 01/04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Cam Lâm về việc thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022;

Trường TH Cam Phước Tây 2 báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022tại trường như sau :

 1. Mục đích, yêu cầu
  1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức về nguy cơ của tội phạm mua bán người để mỗi cán  bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng  cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong  công  tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt  là  phụ  nữ và  trẻ em học sinh.

 

  1. Yêu cầu
 • Xác định công tác phòng, chống mua bán người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên tại;  đảm  bảo  có  sự  phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh; sự đổi mới, sáng tạo; nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu rộng, phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 • Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.
 1. Nội dung tuyên truyền

1. Thời gian

                - Tổ chức hình thức tuyên truyền từ ngày 04/04/2022 đến ngày 15/05/2022.

2. Đối tượng

- Tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện.

3. Nội dung tuyên truyền

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống mua bán người, tập trung vào các nội dung sau:

a. Các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người:

 • Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021–2025 và định hướng đến năm2030;
 • Kế hoạch số 3743/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021–2025;

          - Kế hoạch số 510/KH-PGDĐT ngày 28/12/2020 triển khai thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục  giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định số 1944/QĐ- TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016–2025 và định hướng đến năm2030;

 • Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 06/01/2022 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị.

          b. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc chủ động phát hiện,đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện

 1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua giảng dạy chính khoá

Thực hiện lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong “ Tuần lễ giáo dục công dân đầu năm ”; trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các môn học có nội dung liên quan.

 1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khoá
 • Thực hiện trong chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, văn hóa, văn nghệ, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài phòng, chống mua bán người.
 • Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội trong và ngoài nhà trường; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tọa đàm có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 ” phù hợp với thông điệp quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2022; tổ chức tuyên truyền đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

                IV. Tổ chức thực hiện

 1. Các tổ chuyên môn căn cứ vào Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện; tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện.
 2. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.
 3. Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động tuyên truyền do các cấp tổ chức.
 4. CB, GV, NV triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người theo Kế hoạch của nhà trường.
 5. Giao TPT Đội định kỳ (6 tháng-từ 16/11/2021 đến 15/5/2022, báo cáo năm từ 16/11/2021 đến 16/11/2022) gửi Hiệu trưởng để báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG TH CAM PHƯỚC TÂY 2

GV TPT Đội tuyên truyền Chương trình thực hiện phòng, chống buôn bán người năm 2022


GV-HS toàn trường tập trung lắng nghe tuyên truyền


GV-HS toàn trường tập trung lắng nghe tuyên truyền

Đội tuyên truyền Măng non tuyên truyền Chương trình thực hiện Phòng chống buôn bán người năm 2022

 


Tác giả: Trường Tiểu học Cam Phước Tây 2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết